คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1. นายสุเมธ เตชะไกรศรี

ประธานกรรมการ

2. นายชุมพล พรประภา

กรรมการ

3. นางสาวพีรชา ศิริโสภณา

กรรมการ

4. นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์

กรรมการ

5. นายนันทพล พงษ์ไพบูลย์

กรรมการ

6. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์

กรรมการอิสระ

7. นายพิสิฐ ปัญจคุณาภรณ์

กรรมการอิสระ

8. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา

กรรมการอิสระ

9. นายวิฑูร งามบุญอนันต์

กรรมการอิสระ

10. นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

11. นายสุทธิชัย พูนลาภทวี

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย


คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายพิสิฐ ปัญจคุณภรณ์

กรรมการตรวจสอบ

3. นายวิฑูร งามบุญอนันต์

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

1. นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายนันทพล พงษ์ไพบูลย์

กรรมการบริหาร

3. นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์

กรรมการบริหาร

4. นายสุทธิชัย พูนลาภทวี

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

1. นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์

ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

2. นายนันทพล พงษ์ไพบูลย์

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

3. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

รายชื่อผู้บริหาร

1. นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายสุทธิชัย พูนลาภทวี

กรรมการผู้จัดการ/รักษาการผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการสายงานก่อสร้าง

3. นายจำเริญ รุ่งรัศมีโชติ

รองกรรมการผู้จัดการสายงาน
จัดหาที่ดินและงานนิติกรรม

4. นายโดม ศิริโสภณา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและการขาย

5. นายฉันทวิทย์ โอฬารรัตนชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน
การเงินและบริหารทั่วไป

6. นางสาววรรณกร ไวทยกุล

ผู้จัดการแผนกบัญชี